Spuitmiddel.nl is een onderdeel van ZeeCrop and Seeds b.v. gevestigd in Emmeloord

1. TOEPASSELIJKHEID
De volgende voorwaarden gelden voor de bestelling, verkoop en levering van al onze zaken. Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de betreffende afspraak. Ingeval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze Algemene Voorwaarden van kracht; afwijkingen van onze verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Waar deze Algemene Voorwaarden in de mannelijke vorm zijn gesteld (hij, zijn etc.) omvat de omschrijving mede de vrouwelijke vorm (zij, haar etc.)

2. OFFERTES
Al onze aanbiedingen zijn, ook wat de prijzen betreft, steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen ook - in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 BW - na aanvaarding worden herroepen tot het moment dat wij uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod zijn akkoord gegaan. Verwezen zij naar art. 4 lid a van deze voorwaarden.

3. PRIJZEN
a) Onze prijzen zijn, voorzover niet anders vermeld, excl. verzendkosten. Voor bestellingen zullen vracht kosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de bestellingen daartoe bij ons geldende regeling.
b) Onze prijscouranten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.
c) De kosten voor verzending zijn voor rekening van de afnemer.
d) Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W.

4. BESTELLINGEN/OPDRACHTEN
a) Overeenkomsten met ons komen eerst tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht door ons. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
b) Onze afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften, met name de bepalingen of voorschriften die gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet.
c) De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van onze verwerkingsmogelijkheden en onze voorraden.
d) Wanneer levering in gedeelten is overeengekomen, zal ieder deel als een afzonderlijke bestelling worden beschouwd voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het overigens toepasselijk recht.

5. VERZENDING/AFLEVERING
a) Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet en de op die wetten gebaseerde regelingen en beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
b) In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer eveneens door ons bepaald. Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de lossing van de zaken aansprakelijkheid jegens de afnemer ontstaat, zullen wij slecht aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade door ons op de vervoerder kan worden verhaald. De zaken worden geacht aan de afnemer feitelijk te zijn geleverd op het moment, waarop de lossing is voltooid, op welk moment de zaken voor rekening en risico van afnemer zijn. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de afnemer en ons, maar wel immer binnen een door ons te bepalen redelijke termijn, waarbij de afnemer er - als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is - voor dient te zorgen dat degene, die is belast met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen. Indien de afnemer de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
c) Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij naar onze keuze dit deel feitelijk leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke feitelijke levering, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden worden voldaan.
d) De leden d zijn niet van toepassing op de consumentenkoop in de zin van art. 5 boek 7 BW

6. BETALINGEN
a) Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum , zullen de facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen behoudens bewijs van ons van het tegendeel.
b) Onze facturen moeten volledig zijn voldaan voor levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. COMPENSATIEVERBOD
Compensatie van vorderingen op ons met vorderingen van ons is uitgesloten.

8. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
a) Klachten omtrent ontbrekende of niet-bestelde zaken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient ons binnen drie (3) dagen na aflevering van de zaken van het tekort of teveel in kennis te stellen. Klachten omtrent de hoedanigheid van zaken dienen ons binnen acht (8) dagen na aflevering van (een deel van ) de zaken schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd te worden gemeld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds voor beschadiging. De afnemer dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken
b) Terugzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wij aanvaarden teruggezonden zaken slechts indien en voorzover wij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemden, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ons op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de afnemer afleverden.
c) Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/CESSIE
a) De eigendom van de door ons te leveren c.q. geleverde zaken gaat niet eerder op de afnemer over dan dadelijk na de volledige betaling van alle openstaande vorderingen uit de betreffende overeenkomst als bedoeld in art. 92 van boek 3 BW, of indien in rekening-courant wordt geleverd, dan na vereffening van het eventueel ten laste van afnemer komende saldo. Aanvaarding van wissel of ander order- of toonderpapier geldt terzake niet als betaling.
b) De zaken kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. De afnemer moet de zaken afzonderlijk opslaan, zodat deze immer kenbaar zijn als de door ons geleverde zaken. De afnemer draagt bij voorbaat over, terwijl wij bij voorbaat deze overdracht aanvaarden zonder dat een nadere akte noodzakelijk is, al zijn vorderingen, die hij heeft op derden terzake van aan derden doorverkochte, doch aan ons nog niet betaalde zaken. Op onze eerst vordering verstrekt de afnemer opgaaf van de namen en adressen van deze derden. Wij zijn gemachtigd deze cessie aan derden in hun hoedanigheid van debiteur te betekenen en voorts om de van de cessionaris ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het eventueel surplus onder aftrek van alle gemaakte kosten aan de afnemer af te dragen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Indien wij aansprakelijk zijn jegens de afnemer, en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons terzake afgesloten verzekering, zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien wij aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niets uitkeert, onder een terzake door ons afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het verbruikte deel van de leverantie van de zaken.

11. WIJZIGINGEN
a) Wij houden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen
b) Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen en leveringvoorwaarden te veranderen. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen en leveringvoorwaarden reeds gegeven bestellingen, voorzover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na deze veranderingen.
c) Het feit dat enige clausule van de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.
d) Mocht de rechter één van de bovenstaande bepalingen onverbindend verklaren, dan zullen partijen over de inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Spuitmiddelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel